Zákazník nepřihlášen: [ přihlásit ]    

Reklamační řád

Reklamační podmínky
Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným použitím, mechanickým poškozením a opotřebením, živelnými pohromami nebo jinými vnějšími vlivy nebo byl-li výrobek používán nebo ošetřován v rozporu s návodem na údržbu a použití. 

Reklamované zboží musí zákazník dopravit na adresu prodávajícího na vlastní náklady osobně, poštou nebo jinou zásilkovou službou.

V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, má spotřebitel práno na náhradu všech nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. 

V případě, že hodláte uplatnit reklamaci, pak Vám doporučujeme nejprve volat na 776839986 nebo pište na info@nosice.com

Adresa pro uplatnění reklamace: Radim Kaděrka, Hlavní 212/64, 747 06  Opava - Kylešovice. 

O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

  


Provozovatel serveru - Radim Kaděrka - nosice.com, Hlavní 212/64, Opava-Kylešovice
Telefon: 776 839 986, 553 718 654 www.nosice.com, info@nosice.com

Provozováno na systému PremiumSHOP